GUSPOL został wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej 10 kwietnia 1992 r. Działamy głównie na terenie powiatu bolesławieckiego jak i poza jego granicami. Największym atutem przedsiębiorstwa są pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje umożliwiające profesjonalną i rzetelną obsługę naszych Klientów. W swojej działalności wspomagamy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dostarczając podręczny sprzęt przeciw pożarowy (gaśnice, węże itp.). Od momentu powstania umacniamy swoją pozycję rynkową poprzez elastyczność w doborze i realizacji zleceń o różnym stopniu skomplikowania. Ciągle staramy się polepszać jakość wykonywanych usług co zapewniają nam nieustanne szkolenia oraz zdobywanie nowych uprawnień i autoryzacji.


 Konserwację sprzętu p.poż.
  Legalizację gaśnic śniegowych, proszkowych, butli dwutlenku węgla, agregatów               proszkowych
  Napełnianie gaśnic obecnych na naszym rynku zgodnych z Polską Normą i Normą           Europejską
  Remonty w/w gaśnic (odnawianie powłok malarskich), wymiana zużytych części              zamiennych
  Klasyfikację sprzętu do złomowania, który nie nadaje się do dalszego użytku
  Wyposażenie zakładów w wymagany sprzęt p.poż.
  Wykonawstwo pomiarów wydajności sieci hydrantowej wraz z pełną doku mentacją           wyników
 Określanie dróg ewakuacyjnych w budynkach i na terenie firm
 Wyposażenie w znaki ewakuacyjne, instrukcje, ogólne i specjalistyczne tablice BHP
  Szeroki asortyment ochraniaczy osobistych, odzieży roboczej i obuwia ochronnego
  Szkolenia w zakresie BHP i p.poż., Prawa Pracy, opracowanie ryzyka zawodowego         na stanowiskach pracy
  Prowadzenie spraw BHP w firmach
  Sporządzanie dokumentów wypadków przy pracy, oraz w drodze do pracy i domu
  Pomiar wydatku energetycznego pracowników
  Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa                    pożarowego obiektów